Сиромашни и богати

by ХАХАХА

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

about

ХАХАХА на ова издание се:
Васко Атанасоски (вокал, гитара)
Ненад Трифуновски (бас)
Џано Куч (тапани)

музика / текст: Васко Атанасоски

аранжмани: ХАХАХА

снимено во МКЦ - Скопје (мај - јуни 2012)

снимено, миксано, продуцирано и мастеризирано од Ненад Трифуновски

дизајн: ХАХАХА и plasticart

тромбон на 5 и 7: Владан Дробицки

електричен клавир на 5 и 7: Панче Бујуклиев

вокал на 2 и дланки/дајре на 7: Кристина Горовска

превод на англиски: Вера Кандикјан

контакт: junkcola@gmail.com

--------------------------------------------------

НАПРАВИ ЗАЕДНО
www.napravizaedno.com

MOONLEE RECORDS (SI)
www.moonleerecords.com

DHP-AK47 (HR)
dhpak47.blogspot.com

PRUEGELPRINZ RECORDS (DE)
pruegelprinz.blogsport.de

GAPHALS (SE)
gaphals.se

credits

released September 8, 2012

tags

license

all rights reserved

about

Направи Заедно Butel Municipality, Macedonia

do it together record label

contact / help

Contact Направи Заедно

Track Name: Храбар нов свет
не му врти грб на сонцето
светов убав е од него огреан
немој да ја губиш водата
таа те создаде, од неа излезе
не се туѓинци цвеќињата
немој да се плашиш од дивината
не му врти грб на сонцето
светов убав е од него огреан

сé што имаме е овој убав свет!

како можеш да ги споредиш
среќата и животот на мрежата?
не е исто да почувствуваш
и виртуелно да присуствуваш

што губиме? еден убав свет!

кој од Хаксли беше праведен?
писателот или слугата на банките?
не повеќе од личното да бараме
деца сме на светот во кој се раѓаме

за што се бориме? за храбар нов свет!

--------------------------------------------------

don’t turn your back on the sun
it lights up this beautiful world
don’t waste the water
it created you, you sprung from it
flowers are not strangers
don’t be afraid of the wilderness
don’t turn your back on the sun
it lights up this wonderful world

this beautiful world is all we have!

how can you compare
luck and life on the net?
it is not the same to feel
and virtually observe

what do we lose? a beautiful world!

which Huxley was righteous?
the writer or the bank slave?
we should not ask for more than what is ours
we are children of the world we are born in

what do we fight for? for a brave new world!
Track Name: Колку назад можеш да се вратиш?
колку назад можеш да се вратиш и сето тоа да ти треба?
и колку тоа сега е важно? колку стварно е важно?
и дали Скопје стварно е начин на кој ќе нé снема?

земјотрес и војна исто се
се рушат градови, гинат луѓе
земјотрес и војна исто се, господине

и дали Скопје стварно начин е на кој ќе нé снема?
и дали стварно Скопје начин е?

--------------------------------------------------

how far back can you go and need all of it?
and how important is that now? how important is it really?
and is Skopje really our path to death?

quakes and wars, they are all the same
cities collapse, people die
quakes and wars, they are all the same, Sir

and is Skopje really our path to death?
and is Skopje really the path?
Track Name: Сиромашни и богати
сиромашни и богати
такви сме родени
од мали поделени
првиот свет ти нуди правила
нема победа, нивна е играта

ние сме сиромашни
насекаде распослани
од мали осудени
од 9 до 5 сме нивни роботи
армии на викендашки робови

сиромашни и богати
Руанда, Конго, Афрички
ко нашата приказна
но ние злато, калај немаме
колтан, чипови да правиме

сиромашни и богати
банана републики
беше Заир, сега Конго е
беше СРМ, сега ФИРОМ е
сиромашни останавме

првиот свет ти нуди правила
западна хегемонија
немаш шанси за победа
првиот свет ти нуди правила
западна тиранија
немаш шанси за слобода

--------------------------------------------------

rich and poor
it’s how we’re born
divided since childhood
the first world sets the rules
nobody wins, the game is theirs

we are poor
spread out everywhere
convicted since childhood
from 9 to 5 we are their slaves
armies of weekend slaves

rich and poor
Ruanda, Congo, African
same story as ours
but we have neither gold nor tantalite
for Coltan chips

rich and poor
banana republics
it was Zaire, now it’s Congo
it was SRM, it’s FYROM now
we remained poor

the first world sets the rules
western hegemony
no chance for victory
the first world sets the rules
western tyranny
no chance for freedom
Track Name: Втора смрт
дали некој им ги брои лицата избришани?
лесно е секого од фотo да го извадиш
првата смрт е насилна, два метра под земјата
не им се допаѓаше и само те избришаа

втората смрт е техничка - лажна фотографија
никој не се сеќава, не си ни историја
збришан си од лицето на земјата, ти исчезна
прва, втора смрт... таква им е играта

да, умрев пак! да, умрев пак!

еднаш те родија, два пати те умреа
имаат други закони државата, природата
колку има вакви случаи на двапати умрени?
нивната историја не е исто што и нашата

да, умрев пак! да, умрев пак!

--------------------------------------------------

is anyone counting their erased faces?
everyone can be easily erased from a photo
first death: violent, six feet under ground
they didn’t like you, so they simply erased you

the second death is technical, a false photograph
no one remembers, you aren’t even history
you are erased from the face of the Earth, you disappeared
first, second death… such is their game

yes, I died again! yes, I died again!

they gave birth to you once, they killed you twice
they have different laws, the state, the nature
how many such cases are there of those killed twice?
Their history is different than ours.

yes, I died again! yes, I died again!
Track Name: Кон своите се вртиш
кон своите се вртиш, но, врските се искинати
нема трето уво, око, крилја и ореоли
кон своите се вртиш, но, нема браќа, роднини
слепи сме, оглувени, сами сме и проклети
те штитат со крадење, со значки и со титули
станавме туѓинци, трговци и душмани

зошто го губиш она што веќе е изгубено,
а го бараш она што веќе одамна е најдено?
лажни наши светци, водачи и херои
следиме туѓинци, трговци и душмани

проклетите се парите, не се за живите и здравите
богати се сиромашните, а робови богатите
лично за личностите, приватно за робовите
најсилни се слугите, тие се водачите

--------------------------------------------------

you turn to your closest, but, the links are broken
there’s no third ear, eye and halo
you turn to your closest, but there are no brothers, relatives
we are blind, deaf, alone and forsaken
they protect you by stealing, with badges and titles
we’ve become strangers, traders and fiends

why do you lose what is already lost
and look for what has long been found?
false saints, leaders and heroes
we follow strangers, traders and fiends

money are cursed, they’re not for the living and breathing
the poor are rich, and the rich are slaves
personal for persons, private for slaves
the slaves are the strongest, they are the leaders
Track Name: Пробав да се исклучам
денес пробав да се исклучам
одеднаш сé исчезна
не постои реалноста

денес пробав да се исклучам
сите се изгубија
никој не остана

денес пробав да се исклучам
одеднаш сé исчезна
движењето престана

денес пробав да се исклучам
чувствата испарија
нема место за нас

роден сум со чип за следење
ограничено движење
роден сум со чип за следење

роден сум со чип за следење
симулација на живеење
така прават другите

--------------------------------------------------

today I tried to disconnect myself
suddenly everything disappeared
reality doesn’t exit

today I tried to disconnect myself
everyone got lost
there’s no one left

today I tried to disconnect myself
suddenly everything disappeared
the movement stopped

today I tried to disconnect myself
feelings vanished
there’s no room for us

I am born with a tracking chip
restricted movement
I am born with a tracking chip

I am born with a tracking chip
simulation of life
that’s what the others do
Track Name: Секој работи
заборавив на нормите, присилбите и на роковите
заборавив на халите, директорите и штрајкбрејкерите
заборавив на буржујите, кодошите и на тираните
заборавив на сé што некогаш работејќи изгубивме

се сетив на колективите, на состаноците, акциите
се сетив на апсурдноста на шефовите и уредниците
се сетив на одговорноста, на работната организација
се сетив на афинитетите, на работата без присилба

--------------------------------------------------

I forgot the norms, coercions and deadlines
I forgot the halls, directors, and the scabs
I forgot the bourgeois, traitors and the tyrants
I forgot everything, we once lost working

I remembered the collectives, meetings and actions
I remembered the absurdity of the chiefs and editors
I remembered the responsibility of the work organization
I remembered the affinities, for unforced labor
Track Name: Ако се одвојам од болката
вчера пробав да заборавам
пробав да се одвојам
сакав да се променам, да пораснам
иако не разбирам, сакам да се обидам

ако се одвојам од болката

вчера пробав да се сетам
на првиот звук и минута
сакав да се одвојам, да побегнам
од замката на тагата, замок на несреќата

ако се одвојам од болката

само сакам да ги отфрлам
сакам да заборавам
сакам да се променам, да пораснам
без сомнежи и белези, материјални тегоби

ако се одвојам од болката

сонувам, гледам како почна сé
прашувам, никој ништо не знае
заплакав, видов стварно какви сме

роден сум со лузни, завои
стравови и комплекси
секој ден се присутни, тетоважи!
налепници на болката, ќерки на реалноста

за да се одвојам од болката
морам еднаш да заборавам

--------------------------------------------------

yesterday I tried to forget
I tried to detach
I wanted to change, to grow
though I don’t understand, I want to try

if I detach myself from pain

yesterday I tried to remember
the first sound and minute
I wanted to get detached, to escape
from the trap of sadness, the tower of misfortune

if I detach myself from pain

I only want to reject them
I want to forget
I want to change myself, I want to grow
without doubts and marks, material toil
if I detach myself from pain

I dream, and see how it all began
I ask, and no one has an answer
I cried, and saw who we really are

I am born with scars, bandages
fears and frustrations
they are present every day, tattoos!
stickers of pain, daughters of reality

to become detached from pain
I need to forget once and for all
Track Name: Фанариотска приказна
левица, десница... ништо не разбирам
ми мириса на измислена приказна
битно е нешто да се купува и продава
богаташка измама... левица, центар, десница

богати левичари, соц-дарвинистички
фејсбук, твитер махери, отворено општествени
воинствени десничари, на западот се родени
сега Скопски педери од нивите продадени

--------------------------------------------------

left-wing, right-wing... I don’t understand a thing
it smells like a made-up story
it is important to buy and sell
rich man’s fraud... left-wing, center, right-wing

rich leftists, soc-Darwinist
facebook, twitter pros, socially open
militant rightists, born in the west
now Skopje faggots who sold their fields
Track Name: Ја полни земјата со смрт
гладта е најтешка од сé
те тера на сé, на сé што не смееш
гладта руши побрзо од сé
коси пред себе убива без грев
гладта голта, таа е бунар без дно
убива вкус, мириса на зло

ги става живите во гроб
нема кај да побегнеш
ова е крај

гладта е посилна од сé
стрела без стрела, бoде без копје
гладта е посилна од сé
сече без нож, убива без грев

ги става живите во гроб
и нема кај да побегнеш
ова е крај

ја полни земјата со смрт
и нема кај да побегнеш
животот е врв

--------------------------------------------------

hunger is the hardest thing
it forces you to everything, everything forbidden
hunger destroys faster than anything
it reaps as it goes, kills without a sin
hunger swallows, it’s a bottomless pit
it kills taste, smells like evil

it puts the living into graves
there is nowhere to escape
this is the end

hunger is stronger than anything
it shoots without an arrow, stabs without a spear
hunger is stronger than anything
it cuts without a knife, kills without a sin

it puts the living into graves
there is nowhere to escape
this is the end

it fills the earth with death
there is nowhere to escape
life is a pinnacle